ตุ๊กกะตุ่น ไทยแอนิเมชั่น
อีกหนึ่งการดำเนินงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะการ
ผลิตสื่อ 2D Animation, Stop Motion, CG โดยผลงานที่ทำให้
ตุ๊กกะตุ่น ไทยแอนิเมชั่นเป็นที่รู้จักในวงการโทรทัศน์ และการสร้างภาพ
เคลื่อนไหว เช่น การ์ตูนสั้นเรืองศรีธนญชัยเจ้าปัญญา จำนวน 60
ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ละครสื่อ
ผสมการ์ตูน 2D Animation เรือง ชิชา สาวน้อยมหัศจรรย์ ออก
อากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ละครอัมฤตาลัย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. โฆษณาขนม
เด็กตรา คอร์นพัฟฟ ภาพยนตร์การ์ตูนสอนการดูแลสุขภาพฟันของ
กองทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงการผลิต 2D Animation และ Stop Motion ใน
รายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่ ได้รับความนิยมในเมืองไทย เช่น
รายการสมาคมชมดาว, รายการรักเอย, ละครบ้านนี้ผีไม่ปอป, ละคร
นางเหมียว เขี้ยวเพชร, ละครนางเหมียวย้อมสี, ละครเสนห์รัก
นางซิน , ละครอภิมหึมามหาเศรษฐี, สื่อสร้างสรรค์ สารคดีและเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-
ปัจจุบัน เป็นต้น

นอกจากการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสหกรรมในวงการ
บันเทิงไทย แล้วตุ๊กกะตุ่น ไทยแอนิเมชั่น ยังได้รับรางวัลยืนยัน
ความเป็นมืออาชีพด้าน Animation อีกหลายรางวัล เช่นรางวัลภาพ
ยนตร์การ์ตูนยอดเยี่ยม ปี 2004 เรื่อง The Miracle of
RATTANAKOSIN เทคนิค 2D Animation รางวัลภาพยนตร
การ์ตูนยอดเยี่ยม ปี 2006 เรื่อง The Cycle เทคนิค Clay Animation
(Stop Motion) และทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันคุณภาพแห่งการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ และสื่อ Animation ในวงการบันเทิง
เมืองไทย

Tookkatoon Thai Animation, another skillful operation of TV programs production, particularly in 2D animation, stop motion and CG. With these include motion picture production have made us well-known through TV industry from entertainment to public awareness such as 60-episode cartoon strip of Sri Dhanonchai, 2D animation multimedia cartoon of Chi Cha, Little Wonder Girl, Ammareutalai TV series, which were witnessed by viewers through Channel 3. Corn Puff snacks TV commercial. Dental healthcare cartoon documentary by Ministry of Public Health since 1993 until present. Plus, 2D animation and stop motion production in various TV shows and series which were very popular throughout Thailand, such as Samakom Chomdao, Rak-Oey, Baan Nee Phee Mai Pob, Nang Meo Yom See, Sanae Rak Nang Cin, Aphimaheuma Mahasethee, on-going creative media documentary of cultural surveillance by Ministry of Culture since 2002.

Besides program productions to TV industry and showbiz, Tookkatoon Thai Animation has received many awards from various institutes as to guarantee our professionalism such as Best 2D animation cartoon film in 2004 from The Miracle of Rattanakosin, Best technique clay animation (stop motion) cartoon film in 2006 from The Cycle.

With our distinguished and initiative thinking, guarantee the quality of our works in TV program productions, animation and multimedia for Thai TV industry.