กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมสัญจร ๕๐ สถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ
.
.
กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมสัญจร ๕๐ สถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ
วันที่ ๒ สิงหาคม - ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐​
จัดโดย ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................