การจัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ ๔
.
.
กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การจัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่นที่ ๔
วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐​ จ.กำแพงเพชร
.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................